Algemene voorwaarden

Algemene vervoerscondities Jyve pakketservice

Artikel 1 - Partijen

Lid. 01

Jyve pakketservice, een onderdeel van Jyve koerier B.V., hierna te noemen "Jyve pakketservice".

Lid. 02

Zij die opdracht geven tot het verzenden van goederen, hierna te noemen "opdrachtgever".

Artikel 2 - Opdrachten

Lid. 01

Onder opdrachten wordt verstaan het snel en efficiënt vervoeren van goederen met een "expresse" karakter.

Lid. 02

Per opdracht kan een afleveradres of afhaaladres worden opgegeven. Ieder volgend op- of afhaaladres wordt beschouwd als een volgende op zich staande opdracht. Combinatie van opdrachten is slechts beperkt mogelijk en dient vooraf duidelijk te zijn overeengekomen.

Lid. 03

Alle opdrachten worden door Jyve pakketservice met de grootste zorg uitgevoerd. Opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden dat het uitvoeren van de opdracht kan worden vertraagd en wel door: filevorming, wegomleggingen, storingen aan het voertuig, weersomstandigheden en andere mogelijke onvoorziene omstandigheden.

Lid. 04

Opdrachtgever dient er rekening mee te houden, dat men op het aflever- of afhaaladres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen dan wel af te geven. Ook na sluitingstijd van het aflever- of afhaaladres dient dit het geval te zijn. Opdrachtgever dient het aflever- of afhaaladres van de geplande aflever- of afhaaltijd in kennis te stellen.

Lid. 05

Indien men op het aflever- afhaaladres niet meer aanwezig is wordt de opdracht afgebroken. Opdrachtgever blijft echter aansprakelijk voor de volledige kosten van de opdracht.

Lid. 06

Opdrachtgever kan Jyve pakketservice nimmer aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook door het onder Artikel 2: Lid. 03, Lid. 04 en Lid. 05 vermelde.

Artikel 3 - Inhoud van de zending

Lid. 01

De inhoud van de zending, zo die wordt aangeboden bij Jyve pakketservice, dient bekend te zijn bij de chauffeur van Jyve pakketservice en te zijn vermeld op de opdrachtbon.

Artikel 4 - Schade aan de te vervoeren goederen

Lid. 01

Alle goederen die de opdrachtgever aan Jyve pakketservice aanbiedt voor vervoer en/of opslag dienen door de opdrachtgever zelf te zijn verzekerd tegen schade van welke aard dan ook tijdens transport en/of opslag bij of door Jyve pakketservice.

Lid. 02

Opdrachtgever vrijwaart Jyve pakketservice dan ook van elke aansprakelijkheid van schade van welke aard dan ook.

Artikel 5 - Douane

Lid. 01

Opdrachten met betrekking tot het buitenland dienen altijd te zijn voorzien, indien van toepassing, van geldige en volledig ingevulde en ondertekende douaneformulieren c.q. documenten.

Artikel 6 - Routebepaling

Lid. 01

De te rijden route voor het uitvoeren van de opdracht wordt bepaald door de chauffeur van Jyve pakketservice.

Artikel 7 - Annulering

Lid. 01

Annulering door opdrachtgever van de door Jyve pakketservice aangenomen opdracht(en), kunnen onder die voorwaarden worden geannuleerd, dat zij eerst worden voldaan als zijnde de opdracht uitgevoerd. Bij de volgende opdracht vindt restitutie plaats van 80% van het betaalde van de geannuleerde opdracht.

Artikel 8 - Tarieven

Lid. 01

Tarieven voor opdrachten kunnen worden opgevraagd bij Jyve pakketservice. Alle door Jyve pakketservice opgegeven tarieven zijn exclusief BTW.
Eventuele wachttijden, tolkosten, overnachtingen, overtochten en dergelijke die rechtstreeks verbonden zijn aan de opdracht kunnen pas berekend worden indien hiervan ook daadwerkelijk sprake is.

Artikel 9 - Betalingen

Lid. 01

Alle opdrachten geschieden à contant en vooraf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever.

Lid. 02

Bij het niet of niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen die opdrachtgever heeft ten aanzien van Jyve pakketservice, komen alle kosten, inclusief incassokosten en de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.